Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Muoto Collection Oy
LAHTI

2. Yhteyshenkilö

Mikko Kentta, tietosuojavastaava
p. +358 445948533
tilaukset@muotocollection.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon, tilausten loppuun viemiseen lisäksi tietoja käytetään yrityksen palveluiden mainostamiseen henkilötietolain 19 §:n mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä tiedot tilatuista tuotteista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaiden omalla suostumuksella heiltä itseltään yleisesti ottaen tuotetilausten yhteydessä. Tiedot jäävät rekisteriimme myös jos asiakas ottaa yhteyttä www-sivujemme kautta yhteydenottolomakkeella.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Muoto Collection OY:n ulkopuolelle. Tietoja luovutetaan ainoastaan siihen oikeutetuille henkilöille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta / siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterisuojauksen ylläpitojärjestelmät ja periaatteet

Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä, esim. hävittäminen, muuttaminen tai luovuttaminen (henkilötietolaki 32 §).

Asiakkaiden satunnaisesti täyttämät paperiset lomakkeet säilytetään lukituissa tiloissa. Paperiset lomakkeet kirjautetaan sähköiseen tilausjärjestelmään. Tämän jälkeen paperiset tilauslomakkeet tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteri on säilössä sähköisessä tietokannassa, jonne on pääsy ainoastaan salasanojen avulla. Tietokannan käyttämiseen on oikeus vain yllä mainitulla henkilöllä. Tietokanta ja sen tiedot ovat salaisia ja vaitiolovelvoitteen alaisia. Tietokanta on asianmukaisesti suojattuna ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin.

10. Rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen

Tietoja säilytetään sähköisessä tietokannassa, niiden säilytys ja hävittäminen tapahtuvat kulloinkin voimassaolevan säännösten ja lakien mukaisesti. Tiedot voidaan poistaa tietokannasta asiakkaan pyynnöstä asiakassuhteen päättymisen jälkeen. On kuitenkin huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus, korjaaminen ja kielto-oikeus

Asiakkaallamme /rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot (henkilötietolaki 26 §). Asiakkaalla on oikeus saada kopiot omista tiedoistaan, niitä pyydettäessä. Asiakkaan tulee todistaa henkilöllisyytensä ennen tietojen luovutusta.

12. Rekisteritiedon korjaaminen ja kielto-oikeus

“Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.” Henkilötietolaki 29.1 §

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: tilaukset (at)muotocollection.fi

Asiakkaalla /rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen poistamista tai korjaamista. Asiakkaalla /rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html